Beneficis fiscals


S'aprova el Reial decret 17/2020, de 5 de maig, on s'incrementen els incentius fiscals al micromecenatge, que s'aplicaran a les donacions realitzades per contribuents d'IRPF i per contribuents de l'impost sobre la renda de no residents que operin en territori espanyol sense establiment permanent, amb efectes 1 de gener de 2020, i que deixa les deduccions en aquests percentatges:

Persones físiques IRPF, base de la deducció.

80% per Primers 250€ donats a una o diverses entitats durant l’exercici.

40% per La resta donada

45% per La resta donada quan s’hagi donat a la mateixa entitat els dos anys immediats anteriors. La donació ha de ser per un import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’any anterior.

La base de la deducció no podrà excedir el 10% de la base liquidable.

Persones jurídiques (impostos de societats), base de la deducció.

40% Si no s'ha donat a la mateixa entitat

50% Si us heu donat a la mateixa entitat durant dos anys

Deduccions efectuades per no residents

Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de No Residents que operin en territori espanyol sense establiment permanent podran aplicar la deducció prevista per als donants persones físiques, en les declaracions que presentin per fets imposables esdevinguts en el termini d’un any comptador des de la data del donatiu. La base de deducció no podrà excedir el 10 % de la base imposable del conjunt de les declaracions presentades en aquest termini. Els contribuents d’aquest impost que operin mitjançant establiment permanent podran aplicar la deducció establerta per als donants persones jurídiques.