Carregant...

Colabora con la Fundación ONCE

...

Beneficis fiscals

A partir de l’1 de gener de 2017 va entrar en vigor la modificació de la Llei 49/2002 d’Incentius Fiscals al Mecenatge. Això es tradueix en un augment de les deduccions per donació en la declaració de la Renda que t'expliquem a continuació:

Persones físiques IRPF, base de la deducció.

80% per Primers 150€ donats a una o diverses entitats durant l’exercici.

35% per La resta donada.

40% per La resta donada quan s’hagi donat a la mateixa entitat els dos anys immediats anteriors. La donació ha de ser per un import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’any anterior. La base de la deducció no podrà excedir el 10% de la base liquidable.


Persones jurídiques (impostos de societats), base de la deducció.

35% Si en els dos períodes impositius immediats anteriors no s’ha donat a la mateixa entitat.

40% Si en els dos períodes impositius immediats anteriors sí que s’ha donat a la mateixa entitat.

La resta donada quan s’hagi donat a la mateixa entitat els dos anys immediats anteriors. La donació ha de ser per un import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’any anterior. La base de la deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable.

Les quantitats NO deduïdes EN L’EXERCICI podran aplicar-se en els deu anys immediats i successius.


Deduccions efectuades per no residents

Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de No Residents que operin en territori espanyol sense establiment permanent podran aplicar la deducció prevista per als donants persones físiques, en les declaracions que presentin per fets imposables esdevinguts en el termini d’un any comptador des de la data del donatiu. La base de deducció no podrà excedir el 10 % de la base imposable del conjunt de les declaracions presentades en aquest termini. Els contribuents d’aquest impost que operin mitjançant establiment permanent podran aplicar la deducció establerta per als donants persones jurídiques.