Beneficios fiscais


Apróbase o Real decreto 17/2020, do 5 de maio, polo que se incrementan os incentivos fiscais ao crowdfunding, que se aplicarán ás doazóns realizadas polos contribuíntes da renda das persoas físicas e dos contribuíntes non residentes que operen en territorio español sen establecemento permanente, a partir de xaneiro. 1 de 2020, e que deixa as deducións nestas porcentaxes:

Persoas físicas IRPF, base de deducción.

80% para Primeiros 250€ doados a unha ou varias entidades durante o exercicio.

40% para O resto doado

45% para O resto doado cando se doase á mesma entidade nos dous anos inmediatos anteriores. A doazón debe ser por importe igual ou superior, en cada un deles, ao do ano anterior”.

A base da dedución non poderá exceder ao 10 % da base liquidable.

Persoas xurídicas (impostos de sociedades), base de dedución.

40% Se non foi doado á mesma entidade

50% Se leva dous anos doado á mesma entidade

Deducións realizadas por non residentes

Os contribuíntes do Imposto sobre a Renda de non Residentes que operen en territorio español sen establecemento permanente poderán aplicar a dedución prevista para os doadores persoas físicas, nas declaracións que presenten por feitos impoñibles acaecidos no prazo dun ano dende a data do donativo. A base de dedución non poderá exceder do 10 % da base impoñible do conxunto das declaracións presentadas nese prazo. Os contribuíntes deste imposto que operen mediante establecemento permanente poderán aplicar a dedución establecida para os doadores persoas xurídicas.