Abantaila fiskalak


Maiatzaren 5eko 17/2020 Errege Dekretua onartzen da, non crowdfunding-aren gaineko zerga-pizgarriak areagotzen diren, zeinak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergadunek eta establezimendu iraunkorrik gabe Espainiako lurraldean diharduten errentaren zergadun ez-egoiliarrek egindako dohaintzei aplikatuko zaiena, urtarrilean indarrean. 1, 2020, eta kenkariak ehuneko horietan uzten dituena:

Pertsona fisikoen pfeza IRPF, kenkariaren oinarria.

80% Ekitaldian zehar erakunde bati edo gehiagori dohaintzan emandako lehen 250 euroak.

40% Gainerako dohaintzan

45% Dohaintzan eman den gainerakoa, aurreko bi urteetan erakunde berari dohaintza egin bazaio.Urte horietako bakoitzean, aurreko urteko kopuru berekoa izan behar da dohaintza.

Kenkariaren oinarria ezingo da izan likidazio-oinarriaren %10 baino handiagoa.

Pertsona juridikoak (sozietateen gaineko zerga), kenkariaren oinarria.

40% Aurreko bi zergaldietan ez bazaio erakunde berberari dohaintzarik egin.

50% Aurreko bi zergaldietan erakunde berberari dohaintza egin bazaio.

Egoiliar ez direnek egindako kenkariak

Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren pean daudenek, Espainiako lurraldean jarduten badute bertan iraunkorki kokatu gabe, pertsona fisiko diren emaileentzat aurreikusita dagoen kenkaria aplikatu ahal izango dute, dohaintza egin eta urtebeteko epean jazo diren gertakari zergagarriengatik aurkezten dituzten aitorpenetan. Kenkariaren oinarria ezingo da izan epe horretan aurkeztutako aitorpen guztien zerga-oinarria baino % 10 handiagoa. Aldiz, bertan iraunkorki kokatuta daudela jarduten badute, pertsona fisiko diren emaileentzat aurreikusita dagoen kenkaria aplikatu ahal izango dute zerga horren pekoek.