Kargatzen...

Colabora con la Fundación ONCE

...

Abantaila fiskalak

2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, indarrean jarri zen Mezenasgorako pizgarri fiskalak ezartzen dituen 49/2002 Legea. Honek azpitik azalduko dugun Zerga Zergaren dohaintzako kenkariak gehitzea ekarriko du:

Pertsona fisikoen pfeza IRPF, kenkariaren oinarria.

80% Ekitaldian zehar erakunde bati edo gehiagori dohaintzan emandako lehen 250 euroak.

40% Dohaintzan eman den gainerakoa.

45% Dohaintzan eman den gainerakoa, aurreko bi urteetan erakunde berari dohaintza egin bazaio.Urte horietako bakoitzean, aurreko urteko kopuru berekoa izan behar da dohaintza. Kenkariaren oinarria ezingo da izan likidazio-oinarriaren %10 baino handiagoa.


Pertsona juridikoak (sozietateen gaineko zerga), kenkariaren oinarria.

35% Aurreko bi zergaldietan ez bazaio erakunde berberari dohaintzarik egin.

40% Aurreko bi zergaldietan erakunde berberari dohaintza egin bazaio.

Gainerakoa, aurreko bi urteetan erakunde berari dohaintza egin bazaio. Horietako bakoitzean, aurreko urteko kopuru berekoa izan behar da dohaintza. Kenkariaren oinarria ezingo da izan likidazio-oinarriaren %10 baino handiagoa.

EKITALDIAN kendu EZ diren kopuruak hurrenez hurrengo hamar urteetan aplikatu ahal izango dira.


Egoiliar ez direnek egindako kenkariak

Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren pean daudenek, Espainiako lurraldean jarduten badute bertan iraunkorki kokatu gabe, pertsona fisiko diren emaileentzat aurreikusita dagoen kenkaria aplikatu ahal izango dute, dohaintza egin eta urtebeteko epean jazo diren gertakari zergagarriengatik aurkezten dituzten aitorpenetan. Kenkariaren oinarria ezingo da izan epe horretan aurkeztutako aitorpen guztien zerga-oinarria baino % 10 handiagoa. Aldiz, bertan iraunkorki kokatuta daudela jarduten badute, pertsona fisiko diren emaileentzat aurreikusita dagoen kenkaria aplikatu ahal izango dute zerga horren pekoek.