Avís legal

LA FUNDACIÓ ONCE constituïda per acord del Consell General de l'ONCE, de data 8 de gener de 1988, i aprovada i qualificada pel Ministeri d’Afers Socials com a Entitat de Beneficència Particular amb Caràcter Assistencial, entitat domiciliada a Madrid, al carrer de Sebastián Herrera, núm. 15, i amb CIF núm. G-78661923, és la titular de la web colabora.fundaciononce.es

CONDICIONS D’ÚS I ACCÉS

colabora.fundaciononce.es és un portal gratuït. L’accés al Lloc web és gratuït tret del que fa referència al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

Aquest "Avís Legal" conté les Condicions d’Ús i regula l’ús de l'colabora.fundaciononce.es que la Fundació ONCE posa a la disposició dels Usuaris a Internet. L’accés i l’ús dels serveis del Lloc web i dels seus continguts atribueix la condició d’Usuari seu i implica l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi. Li preguem, per tant, que llegeixi aquest document amb deteniment. L’Usuari s’obliga a fer un ús diligent del Lloc web, d’acord amb la Llei i aquest Avís Legal. L’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi fer servir el Lloc web, ja que les condicions d’ús podran patir modificacions.

La Fundació ONCE es reserva el dret d’interrompre en qualsevol moment i sense avís previ l’accés al Lloc web, així com a interrompre la prestació de qualsevol o de tots els serveis que s’hi presten a través d’aquest Lloc, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment, per fallades en el de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu.

OBJETE

Fundació ONCE i la seva activitat a les persones, empreses o un altre tipus d’organitzacions que vulguin fer una donació a Fundació ONCE, i alhora facilitar els canals de contacte que la Fundació posa a la disposició del públic per demanar informació addicional en aquest sentit o per a fer efectiva una donació a favor de Fundació ONCE.

La informació, els serveis i els continguts del Lloc web podran ser modificats per la Fundació ONCE en qualsevol moment i sense avís previ, així com el disseny, la presentació o la configuració del Lloc web.

La informació que es proporciona en aquest Lloc web s’adreça a complementar i no a reemplaçar l’assessorament que, en tot cas, s’ha d’obtenir directament de la mateixa Fundació ONCE quant a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’Usuari en relació amb el seu objecte.

Les donacions es faran per mitjà d’un TPV virtual de l’entitat bancària que les gestioni. Fundació ONCE no guardarà ni tractarà cap dada bancària ni de la targeta amb què s’efectuïn les donacions.

FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES

L’ús dels serveis en línia són completament lliures, però l’accés a alguns serveis o sol·licituds d’informació afegida a la Fundació ONCE estaran condicionats a l’emplenament previ del registre d’Usuari corresponent mitjançant el formulari que es facilitarà en cada cas al Lloc web.

Tota la informació que faciliti l’Usuari mitjançant els formularis del Lloc web als efectes anteriors o qualssevol altres haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la informació facilitada, i serà responsable de la informació falsa o inexacta que efectuï i dels perjudicis que causi a la Fundació.

INTRODUCCIÓ D’ENLLAÇOS AL LLOC WEB

L’Usuari d’Internet que introdueixi enllaços des de les seves pròpies pàgines al Lloc web haurà de complir les condicions següents:

 • L’enllaç únicament vincularà amb la pàgina d’inici o principal del Lloc web, però no podrà reproduir-la de cap manera (còpia dels textos, gràfics, etc.).
 • Queda prohibit, d’acord amb la legislació vigent en cada moment, establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que embolcallin el Lloc web o que permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les del Lloc web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Lloc web de manera que:
  • produeixi, o pogués produir, error, confusió o engany en els Usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts;
  • ssuposi un acte de comparació o imitació deslleial;
  • serveixi per a aprofitar la reputació del prestigi de la Fundació ONCE ONCE o qualsevol de les persones o entitats recollides al Lloc web colabora.fundaciononce.es.
  • o resulti prohibit per la legislació vigent.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tret que s’indiqui el contrari expressament, tota la informació que es conté en aquest Lloc web (incloent-hi, a títol enunciatiu, textos, imatges, sons, animacions, gràfics, botons, programes d’ordinador o bases de dades), així com el disseny gràfic, l’estructura de navegació i programació, les imatges, els codis font, les marques, els noms comercials, les denominacions, els articles, els informes, etc..., està subjecta als drets de propietat intel·lectual i industrial de la Fundació ONCE o de tercers, i, en aquest últim cas, els tercers seran identificats.

Sense perjudici dels usos permesos d’acord amb aquestes Condicions d’Ús o en els supòsits establerts en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril), els drets de divulgació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts d’aquest web corresponen exclusivament a la Fundació ONCE.

S’autoritza als usuaris d’aquest Lloc web la visualització, reproducció, impressió i descàrrega parcial del contingut del web exclusivament si hi concorren les condicions següents:

 • Que sigui compatible amb les finalitats de la web i que no perjudiqui la imatge i el bon nom de la Fundació ONCE o de les persones o entitats esmentades o recollides al Lloc web colabora.fundaciononce.es
 • Que se’n faci un ús personal i privat. Es prohibeix expressament tota explotació o utilització amb finalitats comercials o promocionals.
 • Que es respectin els drets de propietat intel·lectual o industrial de la Fundació ONCE. En cap cas no es permetrà la modificació, total o parcial, d’aquests continguts, ni la seva descompilació o l’alteració de la seva integritat. En tot cas, s’haurà d’incloure, referint-se a la Fundación ONCE, l’esment "copyright", o el seu signe equivalent (©), en qualsevol divulgació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts d’aquest web.

L’incompliment de les condicions anteriors constituirà una activitat il·lícita, que podrà donar lloc a les sancions civils o penals corresponents conforme a la legislació aplicable.

Sota cap supòsit, l’accés al Lloc web suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets de propietat intel·lectual o industrial, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució, difusió o comunicació pública, amb finalitats comercials, d’aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa de la Fundació ONCE o del tercer titular dels drets afectats.

L’ús d’enllaços a les pàgines internes de les webs de Fundació ONCE (deep linking) requerirà el consentiment previ per part d’aquesta entitat.

Queden fora de perill els drets de l’Usuari de visualitzar i obtenir una còpia en la memòria cau de l’ordinador de l’Usuari, com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas no estigui autoritzat per comunicar-la a tercers.

La infracció de qualssevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració d’aquestes disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

RESPONSABILITAT

La Fundació ONCE no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors o mal funcionament d’aquest servei que tinguin l’origen en causes alienes a la Fundació o degudes a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari, o per causa de força major. Són causes de força major les fallades de tercers, operadors o companyies de serveis, la manca d’accés a xarxes de tercers, els actes o omissions de les autoritats públiques, els actes produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc..., i l’atac de “hackers” o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que la Fundació hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica.

En qualsevol cas, fos quina fos la causa, la Fundació ONCE no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. En qualsevol cas, fos quina fos la causa, la Fundació ONCE no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

La Fundació ONCE no es responsabilitza dels continguts i les opinions de tercers que es facin al seu Lloc web ni de la informació continguda a les pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors del Lloc web, ja que la funció d’aquesta és informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades que s’ofereixen en aquest Lloc web. Per tot això, la Fundació ONCE no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.

Quan es pugui accedir a pàgines web de tercers per mitjà de cercadors o enllaços, la Fundació ONCE actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En cap cas l’existència de llocs enllaçats no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de la Fundació ONCE amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

La Fundació ONCE no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, la qualitat, la desactualizació, la indisponibilitat, l’error i la inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a la Fundació ONCE.

La Fundació ONCE no es fa responsable per l’ús que faci l’Usuari dels serveis del Lloc web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del Lloc web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

La Fundació ONCE no es fa responsable pels errors, les fallades o els danys, directes o indirectes, que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, que siguin causats o es derivin de:

 • La capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació pel Lloc web, o per qualssevol altres danys derivats d’aquesta navegació. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics nocius.
 • La seva connexió o accés a Internet.
 • Un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques de l’usuari les versions de les quals no estiguin actualitzades o no s’obtingui la llicència d’usuari corresponent.

La Fundació ONCE no ofereix cap garantia d’absència d’errors en cap dels continguts del seu Lloc web, i a més no garanteix la correcció de qualsevol defecte o l’absència de virus i altres components nocius en aquest Lloc web o al seu Servidor.

L’Usuari respondrà enfront de la Fundació ONCE de qualssevol danys i perjudicis que es poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment de les condicions d’ús del Lloc web i altres obligacions establertes en aquest Avís Legal.

PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

Les dades recollides, d’acord amb el que es preveu en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en aquest formulari, seran incloses en un fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades el responsable de les quals és la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad (d’ara endavant “Responsable del Fitxer”), amb CIF núm. G-78661923.

La finalitat d’aquesta recollida de dades de caràcter personal és la creació d’una base de dades amb la informació de persones i d’entitats que vulguin fer donacions al Responsable del Fitxer o rebre informació sobre aquest tema.

Podrà exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (sempre d’acord amb els supòsits previstos en la legislació vigent) adreçant-se a Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, c/ Sebastián Herrera, 15. 28012 - Madrid indicant en la comunicació la referència "LOPD" i adjuntant-hi la fotocòpia del seu DNI. Aquesta informació serà guardada i gestionada, amb la confidencialitat deguda, per la Fundació ONCE, que aplicarà les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per a impedir l’accés o l’ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

Les dades que ens proporcioni podran ser utilitzades per a mantenir-lo informat per diversos canals de comunicació sobre qüestions relatives a la nostra activitat.

La Fundació ONCE adopta els nivells de seguretat requerits pel Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; és a dir, les mesures necessàries per a evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat a les dades personals, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. No obstant això anterior, les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i poden haver-hi filtracions per actuacions doloses de tercers.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions d’Ús es regiran i s’interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui establert expressament.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi el Lloc web regeix la legislació espanyola, i per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquest Lloc web seran competents els Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya).

ANÀLISI WEB (GOOGLE ANALYTICS)

Aquest lloc web fa servir Google Analytics, un servei de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Estats Units). Google Analytics és un servei d’anàlisi web que fa servir cookies per analitzar l’ús que el visitant fa d’un lloc web. Aquestes cookies serveixen per a emmagatzemar informació del visitant, com ara l’hora en què es produeix una visita, si el visitant havia accedit al lloc web amb anterioritat i de quin altre lloc web procedeix l’usuari quan visita aquest lloc.

La informació que es genera sobre l’ús que fa d’aquest lloc web s’envia als Estats Units, on és emmagatzemada per Google. Medtronic fa servir l’opció de despersonalitzar l’adreça IP, la qual cosa fa tècnicament impossible fer-ne un seguiment individual.

Google fa servir aquesta informació per avaluar el seu ús del lloc web, elaborar informes sobre les activitats del lloc mateix i oferir altres serveis relatius a l’ús del lloc i d’Internet. Google no associa la seva adreça IP amb altres dades emmagatzemades per Google.

La Política de Privacitat de Google mostra el tractament d’informació personal que fa Google quan s’utilitzen els seus productes i serveis, incloent-hi Google Analytics.

A més de rebutjar l’ús de cookies a través del seu navegador, vostè també pot configurar en el seu navegador l’extensió Opt-out de Google Analytics. Aquesta evita que Google Analytics emmagatzemi informació sobre les seves visites a pàgines web.