Beneficios fiscales

Beneficios fiscais

A partir do 1 de xaneiro de 2016 entrou en vigor a modificación da lei 49/2002 de Incentivos Fiscais ao Mecenado.

Isto transfórmase nun aumento das deducións por doazón na súa declaración do IRPF que explicamos a continuación.

Persoas físicas IRPF

 • Base da dedución
  • 80% Primeiros 150€ doados a unha ou varias entidades durante o exercicio

  • 35% O resto doado

  • 40% O resto doado cando se doase á mesma entidade nos dous anos inmediatos anteriores. A doazón debe ser por importe igual ou superior, en cada un deles, ao do ano anterior”. A base da dedución non poderá exceder ao 10 % da base liquidable.

Persoas xurídicas (Impostos de sociedades)

 • Base da dedución
  • 35% Se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores non se lle doou á mesma entidade.

  • 40% Se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores si se lles doou á mesma entidade.

  • O resto doado cando se doase á mesma entidade nos dous anos inmediatos anteriores. A doazón debe ser por importe igual ou superior, en cada un deles, ao do ano anterior”. A base da dedución non poderá exceder o 10 % da base impoñible. As cantidades NON deducidas NO EXERCICIO poderán aplicarse nos dez anos inmediatos e sucesivos.

Deducións realizadas por NON residentes

Os contribuíntes do Imposto sobre a Renda de non Residentes que operen en territorio español sen establecemento permanente poderán aplicar a dedución prevista para os doadores persoas físicas, nas declaracións que presenten por feitos impoñibles acaecidos no prazo dun ano dende a data do donativo. A base de dedución non poderá exceder do 10 % da base impoñible do conxunto das declaracións presentadas nese prazo. Os contribuíntes deste imposto que operen mediante establecemento permanente poderán aplicar a dedución establecida para os doadores persoas xurídicas.

 

Calcula os teus beneficios fiscais

En 2021 hai Programas de Fundación ONCE coa cualificación de Actividades Prioritarias de Mecenado e polo tanto cunha dedución fiscal mellorada. Se estás interesado, non deixes de preguntarnos a través das canles que se indican na sección contacta.

Aviso legal

Agora que sabes o que podes deducir... Apóianos!