Condicións legais

Os datos recadados, consonte ao previsto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, no presente formulario serán incluídos nun ficheiro inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos cuxo responsable é a Fundación ONCE para a Cooperación e Inclusión Social de Persoas con Discapacidade, (en adiante "Responsable do Ficheiro") con CIF nº G-78661923.

A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a creación dunha base de datos coa información de persoas e entidades que desexen facer doazóns ao Responsable do Ficheiro.

Poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (sempre de acordo cos supostos establecidos pola lexislación vixente) dirixíndose a Fundación ONCE para a Cooperación e Inclusión Social de Persoas con Discapacidade, rúa Sebastián Herrera, 15. 28012 - Madrid indicando na comunicación a referencia "LOPD" e achegando a fotocopia do seu D.N.I.