Condicions legals

Les dades que es recullin en aquest formulari, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, seran incloses en un fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades el responsable del qual és la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, (d’ara endavant “Responsable del Fitxer”), amb CIF núm. G-78661923.

La finalitat d’aquesta recollida de dades de caràcter personal és la creació d’una base de dades amb la informació de persones i entitats que vulguin fer donacions al Responsable del Fitxer.

Podrà exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (sempre d’acord amb els supòsits previstos en la legislació vigent) adreçant-se a Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, c/ Sebastián Herrera, 15. 28012 - Madrid indicant en la comunicació la referència “LOPD” i adjuntant-hi la fotocòpia del seu DNI.